دزیمتری

دزیمتری

دزیمترها، تابش یونیزه تشعشع شده از تمام منابع از جمله رادیواکتیویته طبیعی، تابش کیهانی، رادیواکتیویته حاصل از سوختن سوخت ها و سایر فرآیندهای صنعتی را اندازه می گیرد.

زیرشاخه ها

  • دزیمتر محیطی

     دزیمتری محیطی برای اندازه گیری تابش یونیزه که در معرض مکان های خارجی قرار دارند استفاده می شود.

  • دزیمتر فردی

    دزیمتری های فردی میزان دوز را برای دوز سازمان های صنعتی، بیمارستان ها و سایر موسساتی که کارکنان آنها در معرض تشعشعات رادیواکتیویته محل کار هستند اندازه می گیرد. در واقع دزیمتری فردی مجموعه عملیات منظمی است که برای مشخص کردن میزان پرتوگیری شغلی افراد، بر حسب کمیت های دوز موثر یا معادل دوز انجام می گیرد.

  • دزیمتر صدا (نویزدزیمتر)

    نویز یعنی سیگنال ناخواسته، که به نویز پشت زمینه، نوسانی و مزاحم تقسیم بندی می شود. دزيمتر ميزان تراز صوت را ذخيره كرده و ميانگين مي دهد. 

نمایش 1 - 8 از 8 آیتم