دزیمتر صدا (نویزدزیمتر)

دزیمتر صدا (نویزدزیمتر)

نویز یعنی سیگنال ناخواسته، که به نویز پشت زمینه، نوسانی و مزاحم تقسیم بندی می شود. دزيمتر ميزان تراز صوت را ذخيره كرده و ميانگين مي دهد. 

محصول در این دسته بندی وجود ندارد