کانداکتیویتی متر(رسانایی سنج)

کانداکتیویتی متر(رسانایی سنج)

یک رسانا سنج الکتریکی (EC meter)، رسانایی الکتریکی محلول را اندازه گیری می کند. این دستگاه به طور معمول برای بررسی میزان مواد مغذی، نمک ها و سایر ناخالصی ها استفاده می شود.

محصول در این دسته بندی وجود ندارد